b'Freinage arrire Irisbus Rcro et Axer> FREINAGEFreinage Pont DETVA - Rcro Euro 2, moteur RenaultFreinage Meritor - Rcro, Axer Euro 3, moteur Iveco536'